Home / Numri i familjeve,individeve perfitues te skemes se ndihmes ekonomike si dhe fondet faktike

Numri i familjeve,individeve perfitues te skemes se ndihmes ekonomike si dhe fondet faktike

Tab 11.4 Numri i  familjeve,individeve perfitues te skemes se ndihmes  ekonomike si dhe fondet faktike

Nr         Emërtimi    Nr. Familjeve  Fondi faktik i shpenzuar ne leke per vitin 2021 (ne leke)
A Familje gjithsej (1 deri te 7) 486 42,619,588
1 Me 1 anetar 52 1,772,716
2 Me 2 anetar 100 5,217,128
3 Me 3 anetar 85 6,535,072
4 Me 4 anetar 134 13,785,408
5 Me 5 anetar 76 10,032,520
6 Me 6 anetar 25 3,080,256
7 Mbi 6 anetar 14 2,196,488
        nga keto:  
a Familje qe kane ne perberjen e tyre persona me AK 80
b Familje qe kane ne perberjen e tyre Rom 15  
c Familje qe kane ne perberjen e tyre kryefamiljare gra 72  
B Individe Gjithsej 49 2,876,400
1 Jetim deri ne 18 vjec 30 1,479,400
2 Jetim mbi 25 vjec  
3 3 njake e familjeve   162,000
4 4 njake e familjeve  
5 5 njake e familjeve  
6 Viktima te Dhunes 14 510,000
7 Viktima te trafikimit  
8 Femije gjithsej ne sherbim kujdestarie 4 705,000
9 nga keto: me aftesi te kufizuar 1 20,000
10 Femije ne sherbim kujdestarie(shpenzime veshje+ shpenzime indirekte  
C Femije ne sherbim kujdestarie qe ndjekin shkollen(shpenzime shkolle)  
D Kompesim Energjie per familjet ne skeme 187                                                              3,390,000
  TOTALI A+B+C+D 535                                                           48,885,988

Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social