Home / Pjesemarrja qytetare ne vendimmarrje

Pjesemarrja qytetare ne vendimmarrje

1.Te dhenat e koordinatorit per njoftimin dhe konsultimin publik

Mynevere Mamurani

email : mynevere.mamurani@bashkiaberat.gov.al

Blvd. “Republika”, Berat, Shqipëri, 5001

 • Orari i punës:

08.00-16.00 (nga e hëna në të premte)

 

2.Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

 • Aktet që do të konsultohen
 • Mënyrat e konsultimit
 • Afatet
 • Strukturat përgjegjëse

 

3.Dispozitat e brendshme rregullatorë për këshillimin me publikun

 • Procedurat, afatet dhe mënyrat e organizimit për çdo formë/lloj konsultimi
 • Struktura përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim

 

4.Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

 • Lista e akteve për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik

 

5.Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje

 • Projektakti, relacioni shpjegues dhe dokumentat shoqërues të tij
 • Arsyet të nevojshme për nxjerrjen e projektaktit, si dhe ndikimi që ai do të ketë
 • Afati, vendi dhe mënyra me të cilën palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre;
 • Adresa e kontaktit të koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik të bashkisë ose të strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e të komenteve për projektaktin
 • Vendi dhe data e organizimit të takimit publik në rastet kur bashkia vendos për organizimin e tij

 

6.Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

 • Adresa postare/ elektronike për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve
 • Afati për dërgimin e komenteve dhe rekomandimeve
 • Mënyra e mbajtjes së procesverbalit dhe regjistrimit të takimit publik për takimet publike
 • Mënyra e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve
 • Mënyra e dhënies së arsyeve për mospranimin komenteve dhe rekomandimeve

 

7.Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim

 • Subjektet ku mund të bëhet ankesa
 • Adresa postare/ elektronike për dërgimin e ankesës
 • Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun
 • Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që regjistron dhe shqyrton ankesën

 

8.Raporti vjetor për transparencën

 • Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti.
 • Numri i përgjithshëm të komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara;
 • Numri i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimmarrjes
 • Numri i takimeve publike të organizuara

 

9.Iniciativa qytetare

 • Mënyra dhe forma e paraqitjes së iniciativës qytetare
 • Procedura e shqyrtimit dhe e miratimit të iniciativës qytetare
 • Adresa postare/ elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare.
 • Mënyra dhe afate e kthimit të përgjigjeve për mos miratimin e iniciativës qytetare