Home / REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

 

 

 

“Nr. Mbledhjes
(viti___)”
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)

Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)

Mbajtja e Mbledhjes

“Data
(d/m/v)”

Mbajtja e Mbledhjes

Vendi

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit

Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes

Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)

Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur “Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)”
“Video
(lidhja)”
“Procesverbali
(lidhja për shkarkim)”
7 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-30-07-2021/ webpage, fb 30.07.2021 salla e KB 11:00 11:40 40 min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-30-07-2021/ https://fb.watch/73y780s4SL/
8 https://tinyurl.com/dzapc5yz fb 30.09.2021 salla e KB 11:00 11:43 43 min e radhes i hapur https://tinyurl.com/dzapc5yz https://fb.watch/8Ki-na0WpM/
9 https://tinyurl.com/3bkmhvyu fb 18.10.2021 salla e KB 12:00 13:43 1h 43 min e radhes i hapur https://tinyurl.com/3bkmhvyu  https://fb.watch/8KjVrBiYaL/
10 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-07-12-2021/ webpage, fb 07/12/2021  salla e KB 13:00 13:30 30 min e radhes i hapur  http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-07-12-2021/ https://fb.watch/bBFXsBLdB2/
11 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-18-12-2021/ webpage, fb 18/12/2021  salla e KB 11:00 11:10 10 min jashte radhe i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-18-12-2021/ https://fb.watch/bBGv4tsUss/
12 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-28-12-2021/ webpage, fb 24/12/2021 salla e KB 13:00 14:08 1h 08 min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-28-12-2021/ https://fb.watch/bBGG_0PI3P/
1/2022 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-31-01-2022/ webpage, fb 31/01/2022 salla e KB 11:00 11:34 34 min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-31-01-2022/ https://fb.watch/bBGRvKSB_h/
2/2022 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-02-03-2022/ webpage, fb 02/03/2022 salla e KB 11:00  11:54 54 min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-02-03-2022/ https://fb.watch/bBG-Kknzm2/
3/2022 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-06-04-2022/ webpage, fb 06/04/2022 salla e KB 11:00 11:45 45min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-06-04-2022/ https://fb.watch/dxyqngOzIc/
4/2022 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-18-05-2022/ webpage, fb 18/05/2022 salla e KB 11:00 11:21 21min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-date-18-05-2022/ https://fb.watch/dxyEvjOHQw/
5/2022 https://www.facebook.com/photo?fbid=393032559550558&set=a.255739063279909 webpage, fb 01/06/2022 salla e KB 11:00 11:18 18min e radhes i hapur https://www.facebook.com/photo?fbid=393032559550558&set=a.255739063279909 https://fb.watch/dxySoxgftf/
6/2022 http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-te-bashkise-berat-ne-daten-06-07-2022/ webpage, fb 06/07/2022 salla e KB 11:00 11:32 32min e radhes i hapur http://bashkiaberat.gov.al/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-te-bashkise-berat-ne-daten-06-07-2022/ https://fb.watch/kUc2OTvDny/
7/2022 https://www.facebook.com/photo?fbid=431135495740264&set=pcb.431135639073583 webpage, fb 27/07/2022 salla e KB 11:00 11:40 40min e radhes i hapur https://www.facebook.com/photo?fbid=431135495740264&set=pcb.431135639073583 https://fb.watch/kUcAluN5lR/
8/2022 https://www.facebook.com/photo?fbid=476854987834981&set=a.255739063279909 webpage, fb 30/09/2022 salla e KB 11:00 11:20 20min e radhes i hapur https://www.facebook.com/photo?fbid=476854987834981&set=a.255739063279909 https://fb.watch/kVhOPt3DFf/

 

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

“Nr. Mbledhjes
(viti___)”
“Njoftimi
(lidhja për shkarkim)”
Vendi i mbajtjes së takimit Data e mbajtjes së takimit “Video
(lidhja)”
“Procesverbali
(lidhja për shkarkim)”