Home / Gjelbërimi në lulishte dhe blloqe banimi

Gjelbërimi në lulishte dhe blloqe banimi

Tab 15.9Gjelbërimi në lulishte dhe blloqe banimi

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
Lule Cope  
Drure Cope  0
Shkurre Cope  0
Siperfaqe me fare bari m2  0
Siperfaqe e gjelber tapet bari m2  0
Nitrat kg  0
NPK kg  0
Fare bari kg 0
Pleh organik kg  0
Humus kg  0
Torfe kg  0
Stola Cope  0
Kosha Cope  0
Zhalona Mbeshtetes Cope 0
Puse uji Cope 0
Instalime elektrike, elemente te tjere dekorative Cope  0
Sistem ujitje Cope 0
Shatervane Cope  0
Pesticide kg  0

Burimi: Ndermarrja e Gjelberimit dhe Sherbimit te Varrezave