Home / Numri i lidhjeve me rrjetin e ujesjellesit.

Numri i lidhjeve me rrjetin e ujesjellesit.

 Tab 9.3 Numri i lidhjeve me rrjetin e ujesjellesit.

 

  Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
1 Volumi I ujit te pijshem qe faturohet tek klientet me mates 000 m3 2094
2 Volumi I ujit te pijshem qe faturohet tek klientet pa mates 000 m3 809
I. Volumi I ujit te pijshem qe faturohet tek klientet me dhe pa mates(1+2) 000 m3 2903
3 Volumi total I ujit  qe faturohet per kanalizimet 000 m3 2836
4 Shuma e arketuar nga shitja e ujit 000 leke 151559
5 Shuma e arketuar nga faturimet me tarifa fikse 000 leke 33412
6 Shuma e arketuar nga veprimtari te tjera 000 leke 6723
7 Shuma e arketuar nga periudhat e kaluara 000 leke 26954
8 SHUMA E ARKETUAR GJITHSEJ(4+5+6+7) 000 leke 218648

Burimi: Shauk Berat