Home / Kriteret e pranimit ne Policine Bashkiake

Kriteret e pranimit ne Policine Bashkiake

Kriteret e pranimit ne Policine Bashkiake

Në mbështetje të   ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”,neni 8 ,pika 2,neni 64,gërma a ,g , Vendimi i kryetarit të  Bashkisë Nr.500  Prot. , datë  21.12.2015“Mbi miratimin e Strukturës  organike të  Bashkisë  dhe  Institucioneve në  varësi të  Bashkisë“ i ndryshuar , ligjin nr.8224  datë 15.05.1997 “Për organizimin  dhe Funksionimin e Policisë të Bashkise dhe Komunës” ,ndryshuar me  ligjin  Nr.8358  date 23.04.1999 , VKM  nr.318 datë 01.07.2002 “Për percaktimin e Strukturës ,numrit të punonjësve dhe shpenzimeve  buxhetore të Policisë të Bashkise dhe Komunës”  Bashkia  Berat  shpall   kriteret per pranim ne Policine Bashkiake:

 

 • K/inspektor  i policisë Bashkiake

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithëshme të ligjit Nr.8224  date 15.05.1997 “Për organizimin  dhe Funksionimin e Policisë të Bashkise dhe Komunës” ,ndryshuar ne ligjin  Nr.8358  date 23.04.1999.

 

Kërkesat  e Veçanta

1.Të kenë  mbaruar arsimin e larte (Akademi Policore ose Ushtarake)

2.Të  ketë  njohuri të programeve bazë  në kompjuter Word ,Exel

3.Te ketë  aftësi të mira   organizuese,komunikuese dhe të  punës në grup

 

Paraqitja e dokumentacionit

Kandidati duhet të  paraqesin  në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Marrdhënieve  me  Publikun dhe Juridike   apo në Sekretarinë e Bashkisë Berat  me postë ose dorazi dokumentacionin :

 • Kerkesen per pozicionin e K/inspektorit të  policisë  bashkiake
 • Curriculum  vitae
 • Fotokopje të Kartës së  Identitetit
 • Çertifikatën  Familjare
 • Fotokopje të  noterizuar të  diplomes se Shkolles se Larte (Akademi Policore ose Ushtarake) / listë  notash
 • Vërtetim  nga  Gjykata
 • Vërtetim nga Prokuroria
 • Dëshmi  Penale
 • Raport mjeko-ligjor i aftë për punë

 

 •  punonjës i policisë Bashkiake

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e përgjithëshme të ligjit Nr.8224  date 15.05.1997 “Për organizimin  dhe Funksionimin e Policisë të Bashkise dhe Komunës” ,ndryshuar ne ligjin  Nr.8358  date 23.04.1999.

 

Kërkesat  e Veçanta

1.Të kenë  mbaruar te paktën  arsimin e mesëm

2.Të  ketë  njohuri të programeve bazë  në kompjuter Word ,Exel

3.Te ketë  aftësi të mira   organizuese,komunikuese dhe të  punës në grup

 

Paraqitja e dokumentacionit

Kandidati duhet të  paraqesin  në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore Marrdhënieve  me  Publikun dhe Juridike   apo në Sekretarinë e Bashkisë Berat  me postë ose dorazi dokumentacionin :

 • Kerkesen per pozicionin e punonjësit të  policisë  bashkiake
 • Curriculum  vitae
 • Fotokopje të Kartës së  Identitetit
 • Çertifikatën  Familjare
 • Fotokopje të  noterizuar të  deftesës së shkollës / Diplomës/listë  notash
 • Vërtetim  nga  Gjykata
 • Vërtetim nga Prokuroria
 • Dëshmi  Penale
 • Raport mjeko-ligjor i aftë për punë

Mbas perfundimit te afatit per dorezimin e dokumentacionit   Bashkia Berat  do  ti kërkoj  nga  Drejtoria Vendore e Policisë Berat ,Komisariati i Policisë   vlerësimin e personalitetit të  kandidatëve   që kanë paraqitur dokumentacionin sipas shpalljes .Kandidatët do të  njoftohen  për zhvillimin e konkurimit.