Home / Dendësia e popullsisë sipas viteve dhe NjA

Dendësia e popullsisë sipas viteve dhe NjA

Tab 1.3 Dendësia e popullsisë sipas viteve dhe NjA

Rajoni/Njesia 2017 2018 2019 2020 2021
Berat 3318.0 3302.5 3342.4 3337.2 3337.3
Njesia Administrative Roshnik 49.5 47.1 49.5 46.7 46.5
Njesia Administrative Velabisht 129.5 129.2 129.7 129.9 128.3
Njesia Administrative Sinje 39.1 37.9 37.8 37.7 37.5
Njesia Administrative Otllak 285.8 288.9 293.6 294.9 295.5
Totali 3821.9 3805.6 3853.0 3846.3 3845.1

Burimi:Zyra e Gjendjes Civile