Home / Pasqyra e veprimeve Operacionale

Pasqyra e veprimeve Operacionale

Tab 17.8 Pasqyra e veprimeve Operacionale 

 

                              Treguesi  Njësia matëse Viti 2021
NDERHYRJE OPERACIONALE    
Zjarre Nr 229
Vërtetime Zjarri Nr 10
Vërtetime   përmbytje Nr 15
Ndërhyrje për Shpëtim Nr 88
Alarme False Nr 6
Nuk ka qënë e nevojshme ndërhyrja Nr 8
DËMTIME  NË NJERËZ    
Plagosur Nr 16
Vdekur Nr 5
MASA PARANDALUSE    
Konstatime me proces Verbal (Dënim me gjobë) Nr 0
Akt Kontrolle Nr 166
Gjobë e Menjihershme Nr 0
Bllokime Nr 0
Kallzim Penal Nr 0
AKTE TEKNIKE DHE EKSPERTIZE    
Akt Ekspertize (Për zjarret e rrëna) Nr 4
Akte teknike (Çertifikat e Mbrojtjes nga zjarri ) Nr 31
Riperteritje akte teknike ( Çertifikat e Mbrojtjes nga zjarri) Nr 21
OBJEKTE TE MIRATUARA    
Miratim leje të  objekteve Nr 22
Miratim projekte për M.Z.SH – në Nr 22
MJETE TE PERDORURA    
Mjete transporti të  përdorura në inspektime Nr 1

Burimi:MZSH