Home / Te dhena mbi rrjetin e ujesjelles kanalizimeve.

Te dhena mbi rrjetin e ujesjelles kanalizimeve.

Tab 9.5 Te dhena mbi rrjetin e ujesjelles kanalizimeve.

  Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
1 Te punesuar Nr 220
2 Popullsia ne zonen e sherbimit(juridiksion) Nr 133291
3 Popullsia me akses ne furnizimin me uje (F.U) Nr 107625
4 Popullsia me akses ne kanalizimin e ujrave te zeza (K.U.Z) Nr 85001

Burimi: Shauk Berat