Home / Arkiva / Plani Vjetor i Rekrutimit për vitin 2017

Plani Vjetor i Rekrutimit për vitin 2017

Në mbështetje të   ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”,neni 8 ,pika 2, neni 9 ,gërma b,  të nenit 18 të  ligjit 152/2013 “Për nëpunësin  Civil”, I ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr 108 , datë  26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,Vendimin e Kryetarit  të  Bashkisë  Berat  nr.890 Prot , datë 23.12.2016 “Miratimi I strukturës  së Bashkisë Berat për vitin 2017” ,informacionit të Njësisë Përgjegjëse nr. 07 Prot,datë 04.01.2016 “Për pozicionet e lira të krijuara per vitin 2017”

 

VENDOSA:

1.Të miratoj Planin e Pranimit  në Shërbimin Civil për Bashkinë Berat për  vitin 2017.

 

Nr Kategoria Numri I vendeve   vakante
1 Nëpunës Civil të nivelit të  Mesëm  Drejtues 3(tre) 
Drejtor I Drejtorisë së Burimeve  Njerëzore ,Marrdhënieve  me Publikun dhe Juridike 1(një)
Drejtor  I Koordinim-Zhvillimit dhe Prokurimeve Publike 1(një)
Drejtor    I  Drejtorisë sëShërbimit Social  dhe Rinisë 1(një)
 

Nëpunës Civil I Kategorisë së Ulët Drejtuese

 4(katër) 
Përgjegjës I Sektorit Juridik në Drejtorinë  Burimeve  Njerëzore ,Marrdhënieve  me Publikun dhe Juridike 1(një)
Pergjegjës I Sektorit  të Ndihmës Ekonomike , në Drejtorine e Shërbimit Social dhe Rinisë 1(një)
Përgjegjës I Sektorit të  Rregjistrim-Vletësimit dhe Kontrollit të Biznesit në Drejtorine e Taksave dhe Tregjeve 1(një)
Përgjegjës I Sektorit të  Planifikim-Zhvillimit , në Drejtorinë e Planifikim –Zhvillimit të Territorit 1(një)
 

Nëpunës Civil të Kategorisë    Ekzekutive  të Administrimit të Posaçëm

4(katër) 
Specialist  (IT) për Teknologjinë e Informacionit 1(një)
Specialist  Jurist 1(një)
Specialist per Prokurimet Publike 1(një)
Specialist për Menaxhimin dhe rregjistrimin e Pronave të Njësisë Vendore 1(një)
Specialist Protokoll –Arkivi 1(një)

 

2.Ngarkohet  për zbatimin e këtij vendimi Drejtoria e Burimeve Njerëzore ,Marrdhënieve me Publikun dhe Juridike .

3.Ky vendim Hyn në  fuqi menjëherë .

 

KRYETARI  I   BASHKISË

Petrit SINAJ