Home / Rendi i dites dhe Relacionet

Rendi i dites dhe Relacionet

Ne kete faqe do te gjeni materiale shtese te Keshillit Bashkiak : relacione, projektvendime, njoftime, kalendar

2021

Materialet e mbledhjes se keshillit date 29.03.2021

rendi mars 2021doc

RELACION per shtyreje afati (1)

Projekt Vendim ndryshim afati (3)

pika 9 e rendit te dites

Bashkia Berat – Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit viti 2020 (5)

Per nje shtese ne paketen Fiskale Bashkia Berat

Bashkia Berat – Raporti i monitor. 2020 i konsoliduar 12-mujori

03-21 – relacion mbi tavanet pergatitore te pba 2022-2024

03-21 – relacion mbi tavanet pergatitore te pba 2022-2024

03-21 – relacion informues mbi inventarizmin e aktiveve 2020

03-21 – projektvendim – per miratimin e tavaneve buxhetore te pba 2022-2024

03-21 – projektvendim – per miratimin e tavaneve buxhetore te pba 2022-2024

Materialet e mbledhjes se keshillit per muajin Maj 2021

draft kontrata

fondi rezerve per Guxim Cili

miratimi i bonusit te qirase

miratimi i deklarates se bashkefinancimit

miratimi i draft kontrates

miratimi i faljes se tarifave

miratimi i kerkeses per akordim ndihme

miratimi i projektit te ujrave te zeza

miratimi i shell

ndihma 6% prill

ndihma prill fondi

ndryshim ne vkb 60

perjashtimi i perkohshem nga tarifat

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 01.07.2021

mbledhje-1.07.2021

Rendi i dites dhe protokolli

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 30.07.2021

Bujqesia

Emergjencat Civile

Finannca Projektvendim

Qytetar Nderi

Sherbimi Social

Taksat

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 30.09.2021

Rendi i Dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 07.12.2021

Rendi i Dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 18.12.2021

Rendi i Dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Komisionit Ekonomik te Keshillit Bashkiak date 24.12.2021

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 28.12.2021

Rendi i dites

Relacionet

 

2022

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 31.01.2022

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Komisionit Ekonomik te Keshillit Bashkiak date 10.02.2022

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 02.03.2022

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 06.04.2022

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Komisionit Ekonomik te Keshillit Bashkiak date 21.04.2022

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 18.05.2022

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Komisionit Ekonomik te Keshillit Bashkiak date 25.05.2022

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 01.06.2022

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 27.12.2022

Relacionet

 

2023

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 25.01.2023

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 25.01.2023

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 01.03.2023

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 11.04.2023

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 16.06.2023

Rendi i dites

Protokolli i Mbledhjes

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 19.07.2023

Rendi i dites

Relacionet

Protokolli i Mbledhjes

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 27.09.2023

Rendi i dites

Relacionet

Protokolli i Mbledhjes

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 30.11.2023

Rendi i dites

Relacionet

Protokolli i Mbledhjes

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 21.12.2023

Rendi i dites

Relacionet

Protokolli i Mbledhjes

2024

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 02.02.2024

Rendi i dites

Relacionet

Materialet e mbledhjes se Keshillit Bashkiak date 02.21.2024

Rendi i dites