Home / Të dhëna mbi Infrastrukturën rrugore

Të dhëna mbi Infrastrukturën rrugore

Tab 3.3 Të dhëna mbi Infrastrukturën rrugore

 

Treguesi Njesia Matjes Viti 2021
1.Gjatesia e rrugeve  gjithsej nga te cilat: km  80
1.1 Me 1 korsi km  70
1.2 Me 2 korsi km  10
1.3 Mbi 2 korsi km  0
2. Kapaciteti i rrugeve kryesore Mjete/ore  
3. Rrethrrotullime Nr  2
4. Rruge sipas kategorive nga te cilat: Nr  
4.1 Urbane Nr  1
4.2 Lokale Nr  50
5. Transporti multimodal  korsi te rezervuara BUS km  0
6. Transporti multimodal  korsi te rezervuara Bicikleta km  2
7. Vendparkime per bicikleta Nr  0
8. Vendparkime per persona me aftesi te kufizuar (PAK) Nr  0
9. Kryqezime te sistemuara me semafor Nr  0
10. Kamera per monitorimin e trafikut Nr  0
11. Tabela elektronike me mesazhe te ndryshueshme Nr  0

 

Burimi: Drejtoria e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve