Home / Prodhimi i ujit te pijshem.

Prodhimi i ujit te pijshem.

Tab 9.1 Prodhimi i ujit te pijshem.

  Treguesi Njesia e matjes Viti 2021
1 Volumi I ujit te prodhuar nga sistemet me rrjedhje te lire+impjanti 000 m3 7484232
2 Volumi I ujit I prodhuar me ngritje mekanike 000 m3 829248
3 Volumi total I ujit te prodhuar (1+2) 000 m3 8313480
4 Volumi I ujit te shitur me shumice nje shoqerie tjeter 000 m3 0
5 Volumi I ujit neto qe hyn ne sistem shperndarje (3+4) 000 m3 8313480

Burimi: Shauk Berat