Home / Te dhena te pergjithshme Bashkia Berat

Te dhena te pergjithshme Bashkia Berat

Tab 1.1 Të dhëna të përgjithshme Bashkia Berat

  Të Pergjithshme 2017 2018 2019 2020 2021
Numri i Njësive Administrative                                       5
Numri i Fshatrave                                     50
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)  380 Km2
Qyteti                                     19
Njësitë Administrative                                  361
Sipërfaqja e Bashkisë (km2) 380 Km2
Zonë Urbane  6,3Km2
Tokë Bujqësore  160Km2
Kullota  537,10Ha
Pyje  2,827.99Ha
Popullsia e Bashkisë 99484 98968 100195 99951 99793
Qyteti 63042 62747 63505 63406 63408
Njësitë Administrative 36442 36221 36690 36545 36385
Mosha Mesatare e Popullsisë           37.6           38.3           39.1           40.0           40.0
Numri i Lindjeve            814            744         1,010            990 566
Numri i Vdekjeve            548            501            541            653            691
Numri i Bizneseve Aktive         1,889         2,400         2,198         2,325         2,410
Numri i Familjeve      31,790      32,368      33,279 33627      34,150
Qyteti      21,746      22,066      22,677      22,873      23,198
Njësitë Administrative      10,044      10,302      10,602      10,754      10,952
Numri i Punonjësve të Bashkisë            684            704            724            724            740
Administrata e Bashkisë            148            148            135            156            156
Njësitë  Shpenzuese            499            514            546            530            546

Burimi:Zyra e Gjendjes Civile