Home / Popullsia sipas grupmoshave dhe njësive administrative

Popullsia sipas grupmoshave dhe njësive administrative

Tab 1.6 Popullsia sipas grupmoshave dhe njësive administrative

Njesia administrative Regjistri i gjendjes civile(totali) Meshkuj Femra
Berat total (Rajoni1, 2 dhe 3) 63408 31747 31661
0-15 9555 4835 4720
16-19 2990 1594 1396
20-24 4276 2227 2049
25-29 4754 2380 2374
30-39 10257 5213 5044
40+ 31576 15498 16078
Velabisht total 11962 6275 5687
0-15 2265 1152 1113
16-19 632 317 315
20-24 900 473 427
25-29 1016 543 473
30-39 1873 1033 840
40+ 5276 2757 2519
Otllak total 15575 7996 7579
0-15 2985 1492 1493
16-19 843 407 436
20-24 1240 646 594
25-29 1250 647 603
30-39 2479 1297 1182
40+ 6778 3507 3271
Sinjë total 5190 2749 2441
0-15 1115 537 578
16-19 296 158 138
20-24 353 193 160
25-29 394 214 180
30-39 898 518 380
40+ 2134 1129 1005
Roshnik total 3658 1844 1814
0-15 147 69 78
16-19 198 102 96
20-24 294 139 155
25-29 953 480 473
30-39 1132 578 554
40+ 934 476 458

Burimi: Drejtoria e Përgjithshme e Gjëndjes Civile (DPGJC)