Home / Përditësimi i regjistrit

Përditësimi i regjistrit

Nr. rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

25.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2022

Kerkese per familjet e pastreha, aplikante ne Bashkine Berat, trajnimi dhe programi I strehimit, projekti I kredise dhe projekti I bonusit te qerase.

 

 

 

 

 

Dhenia e informacionit te Projektit “Ndertimi i godines se parkimit dhe hapesirave mbeshtetese, Berat” ne sheshin “Teodor Muzaka.

 

Informacion ne lidhje me vleren buxhetore /vitet 2014-2022 per pastrimin e qytetit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkese per ndotjen akustike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa ka qënë sasia e shfrytezuar ne pyjet e Bashkisë Berat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkese per informacion ne lidhje me dekriminalizimin e punonjesve me pozicion drejtues.

27.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.07.2022

Gjate vitit 2021 kane aplikuar 80 familje.
Jane trajtuar me programe strehimi 93 familje,
Trajtuar me projektin e bonusit te qirase 33 familje .
Trajtuar nga projekti “Permiresim i banesave ekzistuese per familjet ne nevoje ” 36 familje.
Trajtuar me projektin e kredise se zbutur 19 familje. Trajtuar me projektin e bonusit te qirase 33 familje .

 

Per shkak te ndryshimeve ne projekt , ka patur shtyrje te afatit te perfundimit te projektit.

 

 

2014 – 67.620.336

2015  – 55.602.430

2016 – 62.407.650

2017 – 59.569.192

2018 – 57.936.792

2019 – 35.349.954

2020 – 56.398.947

2021 – 95.512.398

2022 – 73.724.000

 

 

 

 

 

Ne pergjigje te email-it tuaj ju informoj se Bashkia Berat e respekton ligjin nr.9774 date 12.07.2007 “Për Vlerësimin dhe Administrimin e Zhurmës në Mjedis”. Bashkia Berat vepron sipas Vendimit nr.11 datë 20.01.2016 “Për disa ndryshime në VKB nr.46 datë 09.12.2013 për miratimin e shkeljeve që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksione përkatëse

 

 

 

E gjithe sasia e lendes drusore ( dru zjarri ) eshtë shfrytezuar me qellim furnizimin e enteve publike shkollave, kopshteve  dhe cerdheve ne territorin e Bashkisë Berat .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne Bashkine Berat rastet per dekriminalizimin e punonjesve me pozicion drejtues jane zero.

 

E plote

 

 

E plotë

 

 

 

 

E plotë

 

 

 

 

 

 

E plotë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E plotë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E plotë

Nuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk

 

 

 

 

 

Nuk

 

 

 

 

 

Nuk

 

 

 

 

 

 

Nuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuk