Home / Njoftime

Njoftime

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/1 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,të Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar njoftimin per proceduren e Levizjes  paralele  ne kategorinë  e mesme   drejtuese në pozicionin: 1.Drejtor ne Drejtorine e  …

Read More »

Njoftim

Duke ju falenderuar, Bashkia Berat në zbatim të nenit ,25 të ligjit  152/2013  “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimit  të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emëriminnë kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar njoftimin e listes se kandidateve  fitues   per  proceduren e levizjes paralel  ne sherbimin civil  per pozicionin: …

Read More »

Vend i lirë punonjës i policisë Bashkiake

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

Specialistit të planifikimit dhe zhvillimit të Projekteve Strategjike, në Drejtorinë Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik​

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​ po ju dërgon  për të publikuar njoftimin e  listes  se kandidateve te kualifikuar për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin …

Read More »

Njoftimi fituesit Specialist Planifikim dhe Organizim Aktivitetesh

Duke ju falenderuar, Bashkia Berat në zbatim të nenit ,22 të ligjit  152/2013  “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimit  të Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emëriminnë kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​ po ju dërgon  për të publikuar njoftimin e listes se kandidateve  fitues   per  proceduren e pranimit ne sherbimin civil  per pozicionin:  Specialist …

Read More »

Njoftim për vend të lirë pune

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/4 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”  i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për  levizje​n/gritje ne detyre/pranim nga jashte …

Read More »

Ekspozita e skulptorit Avni Behluli

                                      Galeria e Arteve “Edward Lear” ka kenaqesine tju ftoj ne çeljen e ekspozites personale te skulptorit Z.Avni Behluli. Diten e premte dt 09.10.2020 ora 19:00 .Faleminterit

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Arsimi I lartë  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, …

Read More »

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PRANIMIN NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMIN   Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri …

Read More »