Home / Njoftime

Njoftime

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

 SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin E-Natura “Implementation works for the mini-botanical gardens”

Call for Tender within the project “E-Natura” ,“Implementation works for the mini-botanical gardens” : 1. 4.1.V1S1 Instruction to Tenderes and Contract Award (1) 02-3-Specifikime_Teknike_Kopshtet_Botanike_Bashkia_Berat 2. 4.2. V1S2 Tender Form 4. 4.3.2 V1S3 Forms-Financial Capacity 4.6.2 -Plants 4.6.3. V1S4 Technical Offer- Work Plan & Programme 4.8.1 V4 Financial Offer (Lum Sum) 5. 4.3.3 …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin E-Natura “Implementation of the bike trails”

Call for Tender within the project “E-Natura” “Implementation of the bike trails” : SHTIGJET E BICIKLETAVE 10-09-2021_compressed Relacion Teknik Shtigjet e Bicikletave Preventivi i shtigjeve te bicikletave Legal Entity file grafiku i punimeve kopshtet botanike GENERAL CONDITIONS Financial Identification Form Contract Notice Bicycle paths a14a_declaration_honour_procurement_en (2) 14. ds4o_specialconditions_simpl_en r1 13. ds4n_contract_simpl_en r1 …

Read More »

SHPALLJE PËR POZICIONE TË LIRA PUNE

SHPALLJE PËR POZICIONE TË LIRA PUNE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetë-qeverisjen Vendore”, neni 8, pika 2, neni 64, gërma “a”, “g”, ligjit Nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i azhornuar, mbështetur në Marrëveshjen e Shkëmbimit të Borxhit Italo-Shqiptarë IADSA II me nr.3628 Prot, …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin “Quality of Access for All Pilot Restorations”

Call for Tender” Quality of Access for All Pilot  Restorations ” in the frame of the Accessible Tourism Office: GENERAL CONDITIONS Projekti i firmosur Grafik punimesh Legal Entity file Procurement Order Launch ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en Final 4o_specialconditions_en Financial Identification Form Evaluation Grid ds4n_contract_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en Design Drawings ds4b_itt_simpl_en ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en ds2_contractnotice_simpl_en d4w_finoffer_4dot2_en a14a_declaration_honour_procurement_en Administrative …

Read More »

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore/ Natyrore” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për  Nwpunësin Civil”   i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika  22,  të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “ShkencaShoqërore/ Sociale ” Niveli  minimal diplomës “Bachelor”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 …

Read More »