Home / Njoftime

Njoftime

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE     Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë Mjedisit ” Niveli  diplomës Master shkencor     Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut …

Read More »

Njoftim Pune

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E  ULËT  DREJTUESE   Shpallja Pergjegjes i Projekteve dhe Integrimit Europian (1)

Read More »

Njoftim

  Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Sektorin e Turizmit , Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve, NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Trashegimi kulturore/ Hoteleri- Turizm /Histori/Gjeografi /Arkeologji” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim …

Read More »

Njoftim per punesim

Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me Bashkinë Berat, fillojnë zbatimin e projektit “Punë për komunitetin” në zonat me rrezikshmëri të lartë nga përmbytjet, me qëllim përmirësimin e gjendjes fizike dhe funksionin e kanaleve kulluese, si dhe të gjendjes ekonomike dhe sociale në komunitet, duke patur parasysh nivelin e papunësisë …

Read More »

Njoftim-Vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, shpall  vendin e lire te punes për  levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e ulët  drejtuese në pozicionin: 1.Përgjegjës …

Read More »

Njoftim-Vend i lirë pune

1.Përgjegjës  Sektori për Menaxhimin e Mbetjeve, Drejtoria e Emergjencave Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve. Shpallja ,Pergjegjes per Menaxhimin e Mbetjeve ​

Read More »

Njoftim-Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Sektorin e Turizmit , Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve​

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar  Njoftim Për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin: 1.Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në …

Read More »

Njoftim Fituesi Për Pranim Në Shërbimin Civil Në Kategorinë Ekzekutive

Lloji i diplomës “ Shkenca   Inxhinierisë Mjedisore /Fizike …” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave …

Read More »