Home / 2024 / April

Monthly Archives: April 2024

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”   Në zbatim të nenit 26/2, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli diplomës “Master shkencor” Në zbatim të nenit, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal i diplomës “Bachelor”   Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të …

Read More »

SHPALLJE  PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR  INSPEKTOR  NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE

SHPALLJE  PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR  INSPEKTOR  NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE Në zbatim të  ligjit nr. 89/2022  “Për Policinë Bashkiake” , si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të  Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit …

Read More »