Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) 

Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike”

niveli minimal i diplomës “Bachelor ”

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të verifikimit  të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  të  pranimit në shërbimin civil  dhe kërkesave të veçanta  të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidati  kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vleresimit për pozicionin:

 

  • Specialist i Aktiveve dhe Magazinës në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave ,është:

 

1.Treisi Dhefto

 

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  03.05.2024, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat  .

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  03.05.2024, ora 13.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

BASHKIA  BERAT