Home / Njoftime (page 29)

Njoftime

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/4 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin  e fituesit  per proceduren  e ngritjes ne detyre  ne kategorinë  e Mesme  drejtuese  pozicionin: 1.Drejtor në …

Read More »

Njoftim pune

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015   “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​ po ju dërgon  për të publikuar njoftimin e listes   për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin: …

Read More »

Njoftim për Bursat

Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat njofton se kanë filluar procedurat e aplikimit për bursat e nxënësve tëarsimit parauniversitar për vitin shkollor 2020-2021 BURSAT 2020

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar),  Rregulloren e brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të …

Read More »

Njoftim

 Bashkia Bera​t, duke ju falenderuar për korektësine  e punes suaj , po ju dërgoj  për të publikuar  njoftimin për kandidatin e  kualifikuar  për  pranim  në nivelin Bazë në Drejtorine e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin , për pozicionin: Luftues, Shpëtuës,  në nivelin bazë, në Sektorin për  Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, Drejtoria  …

Read More »

Vend i lirë pune

Bashkia Berat, në mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ , i ndryshuar,  ka vendosur publikimin   për vendin e  lirë të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në shërbimin civil  për kategorinë  ekzekutive  për …

Read More »

Vend i lirë pune

Bashkia Berat, në mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ , i ndryshuar,  ka vendosur publikimin   për vendin e  lirë të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në shërbimin civil  për kategorinë  ekzekutive  për …

Read More »

Shtesa në planin vjetor të rekrutimit

Në mbeshtetje të nenit 18, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil”, I ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.108 datë 26.02.2014”Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,​ , Bashkia Berat po ju dergon per publikim vendimin e kryetarit të bashkisë Berat me nr.749 , datë 26.10.2020​ “Për shtesa në …

Read More »

Drejtor në Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Bashkia Berat, në zbatim të nenit 26/4,  të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin e listes se kandidateve te kualifikuar per proceduren ngritje ne detyre në kategorinë e mesme drejtuese në pozicionin: 1.Drejtor në Drejtorinë  …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/1 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,të Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar njoftimin per proceduren e Levizjes  paralele  ne kategorinë  e mesme   drejtuese në pozicionin: 1.Drejtor ne Drejtorine e  …

Read More »