Home / Njoftime (page 60)

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)     Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore ” niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së ndertimit/Hidroteknike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”       Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE     Përgjegjës  i  Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën  familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative, në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave”.     Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)     Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave për Taksën Familjare dhe të Bizneseve në Njësitë Administrative, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave.     Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Drejtor në  Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave       Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  VKM  …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE   Drejtor në drejtorinë e Taksave dhe Tarifave   Në zbatim të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike dhe Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)     Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike dhe Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master  Profesional”       Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)                   

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)       Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së ndertimit/Hidroteknike” niveli minimal i diplomës “Bachelor”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së ndertimit/Urbanistikë/Arkitekturë” niveli minimal i diplomës  “Master Profesional”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, …

Read More »