Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT

PËR NGRITJE NË DETYRË

NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

 

 

Përgjegjës  i  Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën  familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative, në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tarifave”.

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut III,  të  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Njësia e Menaxhimit të Burimeve  njerëzore  në  bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit  përfundimtar    të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve dhe kërkesave të veçanta  të  shpallura  në shpalljen për konkurim , njofton se  :

 

Kandidati i kualifikuar   për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimi për  procedurën e ngritjes në detyrë për pozicionin  Përgjegjës  i  Sektorit të Taksave dhe Tarifave për taksën  familjare dhe të bizneseve në Njësitë Administrative, në   Drejtorinë e Taksave  dhe Tregjeve, është:

 

1.Luto  Mara

 

Testimi  me  shkrim  do të  zhvillohet  në  datën  18.12.2018, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat..

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet  në  datën  18.12.2018, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

 

 

 

 

 

BASHKIA BERAT