Home / 2024 / July / 01

Daily Archives: 01/07/2024

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE Niveli diplomës “Master Shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE Niveli diplomës “Master Shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit” Në zbatim të nenit , 26/2 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, …

Read More »

NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE Në zbatim të nenit, 26/2 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve …

Read More »