Home / Njoftime / NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit, 26/2 të ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,i ndryshuar , Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat , në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë në shërbimin  Civil në kategorinë e Mesme Drejtuese , për pozicionin Drejtor  në Drejtorinë e Integrimit Europian  dhe Projekteve njofton se, kandidati fitues është:

 

1.Marius Qytyku

 

 

BASHKIA  BERAT