Home / 2024 / June

Monthly Archives: June 2024

Njoftim

Njoftim Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Berat në kuadër të Projektit “Fuqizimi i atraksionit turistik të kalasë së Beratit përmes përmirësimit të aksesit turisitk”, me financim nga Banka Europiane për Zhvillim dhe Rindërtim (BERZH) dhe Bashkimi Europian (EU), organizojnë ‘Diskutimin me Publikun dhe Grupet e Interesit’ të Projektit: “Ndërtimi …

Read More »

SHPALLJE  PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR  PUNONJËS POLICIE NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE

SHPALLJE  PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR  PUNONJËS POLICIE NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE     Në zbatim të  ligjit nr. 89/2022  “Për Policinë Bashkiake” , neni 12,13,14 si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të  Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe …

Read More »

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu …

Read More »

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, neni 17, pika 3, Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.520 , datë 25.07.2019“Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes …

Read More »

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu …

Read More »

LISTA ME RREZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM PER POLICINE BASHKIAKE

LISTA ME RREZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM Komisioni Përzgjedhës i ngritur me urdhër të kryetarit të Bashkisë Nr. 2966 Prot. datë 30.05.2024 “Per përzgjedhjen e kandidatëve për të gjitha fazat e përcaktuar me ligj” sipas shpalljes për vende të lira pune për punonjës të policisë Bashkiake” me nr.1221/3 prot , …

Read More »

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 17,pika 5 “Lirimi , pezullimi, përjashtimi dhe rikthimi I punonjësit të MZSH-së” ,Vendimin e Këshillit të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli diplomës “Master shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli diplomës “Master shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit” Në zbatim të nenit 26, pika 2, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli diplomës “Master Shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” Niveli diplomës “Master Shkencor” Në zbatim të nenit 26, pika 2, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »