Home / Njoftime / NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, neni 17, pika 3, Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.520 , datë 25.07.2019“Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, neni 57,Vendimin përfundimtar të komisionit të testimit, për kandidatin e kualifikuar me procedurën e rikthimit në shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore njofton se kandidati fitues për pozicionin:

 Luftues, Shpëtues, Drejtues Automjeti , në Sektorin për Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin , është;

1.Sajmir Lamaj

BASHKIA BERAT