Home / Njoftime / NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Berat, në përfundim të procedurës së rekrutimit , raportit përfundimtar dhe vendimit të komisionit përzgjedhës , njofton se:

Kandidatët fitues për pozicionin Punonjës të Policisë Bashkiake, në Drejtorinë e Policisë Bashkiake janë;

1. Ardit Toska
2. Geraldo Grëmi
3. Qirjako Nazarko

BASHKIA BERAT