Home / Njoftime / NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 17,pika 5 “Lirimi , pezullimi, përjashtimi dhe rikthimi I punonjësit të MZSH-së” ,Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.520 , datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, kreu III, neni 57 , procesverbalin e komisionit për verifikimine dokumentacionit të kandidatëve për përmbushjen e kërkesave të veçanta të kandidatëve për rikthim në shërbimin e MZSH-së, Drejtoria e Burimeve Njerëzore njofton se për pozicionin e mëposhtëm:

 Luftues, Shpëtuës, Drejtues Automjeti , në nivelin bazë, në Sektorin për Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, në Drejtorinë e MZSH-së,.

Kandidati që plotëson e kushtet dhe kërkesat për të vazhduar me fazën e testimin fizik dhe intervistën me gojë është:

1.Sajmir Lamaj

Testimi i aftësive fizike do të zhvillohet në datën 12.06.2024. ora 10.00 në ambjentet e MZSH-së.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 12.06.2024, ora 12.00 në ambjentet e Drejtorisë së MZSH-së.

BASHKIA BERAT