Home / Njoftime / LISTA ME RREZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM PER POLICINE BASHKIAKE

LISTA ME RREZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM PER POLICINE BASHKIAKE

LISTA ME RREZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM

Komisioni Përzgjedhës i ngritur me urdhër të kryetarit të Bashkisë Nr. 2966 Prot. datë 30.05.2024 “Per përzgjedhjen e kandidatëve për të gjitha fazat e përcaktuar me ligj” sipas shpalljes për vende të lira pune për punonjës të policisë Bashkiake” me nr.1221/3 prot , datë 28.02.2024 , në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” , si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit në Policinë Bashkiake, bëri renditjen dhe kualifikimin e kandidatëve për pozicionin , Punonjës të Policisë Bashkiake për fazen e parë , atë të testimit me shkrim..

Komisioni Përzgjedhës në mbështetje të rezultateve të kandidatëve në testimin me shkrim të datës 11.06.2024, bëri vleresimin e testimit të kandidatëve.
Komisioni Përzgjedhës vlerësoi se kandidatët plotësojnë kriterin me mbi 60% të pikëve për këtë fazë të procedurës , për të kaluar në fazat e mëtejshmë të vleresimit janë:

1. Ardit Toska testimi me shkrim 41 pikë
2.Qirjako Nazarko testimi me shkrim 39 pikë
3.Geraldo Gremi testimi me shkrim 38 pikë

Njësia përgjegjëse të publikoj në faqjen zyrtare dhe në ambjentet e istitucionit renditjen e kandidateve dhe njoftimin e tyrë për rezultatet dhe vazhdimin e konkurimit.

BASHKIA BERAT