Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli diplomës “Master shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE Niveli diplomës “Master shkencor” Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Niveli diplomës “Master shkencor”
Lloji i diplomës “Shkenca të Ing.Ndërtimit”

Në zbatim të nenit 26, pika 2, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin :

• Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Investimet , Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve.

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , për procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimin civil është:

1. Rolinda Veliu

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 25.06.2024, ora 10.00 në ambjentet e Bashkisë Berat.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 25.06.2024, ora 14.00 në ambjentet e Bashkisë Berat .

BASHKIA BERAT