Home / Njoftime / Njoftim-Vend i Lirë Pune

Njoftim-Vend i Lirë Pune

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”.

1.Punonjës  i Policisë Bashkiake   1(nje) pozicion    strukturën e Policisë  Bashkiake

Shpallja e vendit te lire punonjes i policise bashkiake