Home / Njoftime (page 28)

Njoftime

Njoftim vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e …

Read More »

Njoftim

Në  mbështetje të  nenit 18, të  ligjit 152/2013 “Për nëpunësin  Civil”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.108 datë  26.02.2014”  Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,​ Bashkia Berat  po ju dërgon për publikim vendimin e kryetarit të Bashkisë Berat me nr.41, datë 21.01.2021​ “Për  planin vjetor të rekrutimit në shërbimin civil për …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

Njoftim pune

Duke ju falenderuar, Bashkia Berat në zbatim të nenit ,25 të ligjit  152/2013  “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimit  të Këshillit të Ministrave,nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emëriminnë kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​, po ju dërgon për të publikuar njoftimin e listes se kandidateve  fitues   per  proceduren e levizjes paralel  ne sherbimin civil  per pozicionin:   Specialistit  …

Read More »

Njoftim mbi rregjistrimin e statusit “Pronar social”

NJOFTIM MBI REGJISTRIMIN E STATUSIT “PRONAR SOCIAL “ Bashkia Berat bazuar në nenin 23 të ligjitnr.22/2018 “Për strehimin social “ njofton çdo subjekt publik  dhe subjekt privat ,që disponon banesa për t’i dhënë me qira , të regjistrohet pranë bashkisë për  statusin e “ pronarit social “, për familjet në …

Read More »

MBI FILLIMIN NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “ SUBVENCIONIMI I QIRASE NË TREGUN E LIRË” PËR VITIN 2021.

NJOFTIM  :   MBI  FILLIMIN  NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “ SUBVENCIONIMI I  QIRASE NË TREGUN E LIRË” PËR VITIN 2021.   BASHKIA BERAT,NË ZBATIM TË: Ligjit nr.22/18 “ Për strehimin Social “ VKM nr.384,datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të përfituar strehim sipas çdo programi social të strehimit dhe …

Read More »

Njoftim

Raportim mbi përgatitjen e anketimit online për dëgjesat publike në kuadër të përgatitjes së Projekt-Buxhetit 2021   Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, në kuadër të përgatitjes së Projekt- Buxhetit 2021, ndërmorën përgatitjen e një ankete online për dëgjesat publike me grupet komunitare,biznesin, shoqërine civile dhe grupe qytetare.Anketa online …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 22 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, ​ po ju dërgon  për të publikuar listen  e kandidatëve të kualifikuar  për proceduren e pranimit në sherbimin civil për pozicionin: Specialistit  i Burimeve Njerezore në Drejtorinë Burimeve …

Read More »

Njoftim pune

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit nr 7961 date 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i azhornuar, ligjin Nr. 119/2014 ”Për të Drejtën e Informimit” Bashkia Berat kërkon të punësoj me kohë të pjesshme:     Një Grafik Dizajner në kuadër të projektit E-natura   Financuar nga Programi …

Read More »

Njoftim pune

Bashkia Bera​t në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”  neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtim i  personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimin e Këshillit të Ministrave  nr.520 , datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”,  kerkon publikimin …

Read More »