Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR

KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN

 PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

 

 

 

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”

i ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”,
, Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në Bashkinë Berat, në përfundim të  afatit të  dorëzimit të dokumentacionit   dhe verifikimit  të kandidatëve që  kanë paraqitur dokumentacionin sipas shpalljes  së publikuar , njofton se për pozicionin

 

  • Punonjësit të Policisë Bashkiake ,kandidati   që ka paraqitur kërkesë dhe   plotëson kriteret  për të vazhduar fazat  e mëtejshme të vleresimit  është:

 

 

  1. Taulant Muçogllava

 

 

 

BASHKIA  BERAT