Home / Njoftime / Njoftim Fituesi

Njoftim Fituesi

NJOFTIM FITUESI

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore”

Niveli  minimal diplomës “Master professional”

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nëpunësin Civil”, i  ndryshuar, si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Njësia e  Pergjegjëse e Menaxhimit  të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se  për pozicionin:

  • Specialist i Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore në Sektorin e Turizmit , Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve, kandidati fitues është :

1.Xhynejd  Shehu

                                    BASHKIA  BERAT