Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 22 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03.2015
“Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, ​ po ju dërgon  për të publikuar listen  e
kandidatëve të kualifikuar  për proceduren e pranimit në sherbimin civil për pozicionin:
  • Specialistit  i Burimeve Njerezore në Drejtorinë Burimeve Njerezore dhe Shërbimeve Mbështetëse
Shkresa   zyrtare  është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.5285/4 Prot,   datë    23.11​.2020  të  Bashkisë  Berat.