Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26/4 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave 
“Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin  e fituesit  per proceduren 
e ngritjes ne detyre  ne kategorinë  e Mesme  drejtuese  pozicionin:

1.Drejtor në drejtorine e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve Mbeshtetese.

Shkresa   zyrtare  është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4922/8 Prot,   datë19.11.2020  të  Bashkisë  Berat.