Home / Njoftime / Njoftim pune

Njoftim pune

Bashkia Bera​t në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”  neni 15 “Emërimi ,lirimi dhe përjashtim
i  personelit të Shërbimit të MZSH-së”, Vendimin e Këshillit të Ministrave  nr.520 , datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes
nga Zjarri dhe Shpëtimin”,  kerkon publikimin e Njoftimit për përfundimin pa fitues të procedurës  për  pranim  në nivelin Bazë,në Drejtorine e Mbrojtjes nga
Zjarri dhe Shpëtimin , për pozicionin:
  •   Luftues/Shpëtues  në Drejtorine e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin, Bashkia Berat
Shkresa  zyrtare është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4834/5  Prot,   datë  20.11.2020 të  Bashkisë  Berat.