Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar),
 Rregulloren e brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313
datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë 
dhe komunës të ndryshuar”, kërkon publikimin e listës së  kandidatit qe ka shprehur interes për të qënë pjesë e strukturës së policisë Bashkiake 
 për pozicionin:
 
1.Punonjës  i Policisë Bashkiake       strukturën e Policisë  Bashkiake
 
Shkresa zyrtare është nisur në adresë të institucionit tuaj  me nr.5037/2 , datë 03.11.2020.