Home / Njoftime / Njoftim pune

Njoftim pune

Bashkia Berat në zbatim të nenit , 25 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr.243 datë 18.03. 2015

 

“Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​ po ju dërgon  për të publikuar njoftimin e

listes   për proceduren e levizjes paralele ne sherbimin civil ne sherbimin civil për pozicionin:

 

1.Specialistit  i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Burimeve Njerezore dhe Shërbimeve Mbështetwse

 

Shkresa   zyrtare  është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.5285/3 Prot,   datë  16.11​.2020  të  Bashkisë  Berat.

 

 

 

 

Njoftimi L-P Specialist i Burimeve Njerezore