Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

 Bashkia Bera​t, duke ju falenderuar për korektësine  e punes suaj , po ju dërgoj  për të publikuar  njoftimin për

kandidatin e  kualifikuar  për  pranim  në nivelin Bazë në Drejtorine e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin , për pozicionin:

  • Luftues, Shpëtuës,  në nivelin bazë, në Sektorin për  Shuarjen e zjarrit dhe Shpëtimin, Drejtoria  e Mbrojtjes nga zjarri dhe Shpetimin.

Shkresa  zyrtare është nisur  me postë   në adresë të institucionit tuaj me  nr.4834/4  Prot,   datë  29.10.2020 të  Bashkisë  Berat.

 

Lista e kandidateve pranim ne sherbimin MZSH-se