Home / Njoftime (page 32)

Njoftime

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM FITUESI  PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca  Shoqërore” Niveli  minimal diplomës “Master professional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli  diplomës “Master shkencor” Drejtor në në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave

NJOFTIM FITUESI PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli  diplomës “Master shkencor” Drejtor në në Drejtorinë Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave   Në zbatim të nenit  26/1 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, …

Read More »

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË PARAQITUR KËRKËSË  DHE DOKUMENTACION PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE                                                                                                                                                                                                                                                             BASHKIA  BERAT

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE   Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, të  Vendimit të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike ” Niveli diplomës Master shkencor Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)  Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitektur / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitektur / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”     Në zbatim të nenit 25, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si …

Read More »

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI  LISTËN E KANDIDATËVE QË KANË  PARAQITUR KËRKËSË  DHE  DOKUMENTACION  PËR POZICIONIN  PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE   Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”  

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË   PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË   PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për …

Read More »