Home / Njoftime / Njoftim- Vend i lirë pune

Njoftim- Vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave
“Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për
levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e mesme drejtuese në pozicionin:
1.Drejtor  në Drejtorinë e  Emergjencave, Pronave, Transportit dhe Sherbimeve

Shpallja Drejtor Emergjencave,Pronave dhe Sherbimeve