Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të Ministrave për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpezimeve buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës të ndryshuar”, kërkon publikimin e listës së  kandidatit fitues  për pozicionin:
 
1.Punonjës i Policisë Bashkiakestrukturën e PolicisëBashkiake

 

 

Njoftimi i fituesit Punonjes i Policise Bashkiake