Home / Njoftime / Njoftim pune

Njoftim pune

Duke ju falenderuar, Bashkia Berat në zbatim të nenit ,25 të ligjit  152/2013  “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,Vendimit  të Këshillit të Ministrave,nr.243 datë 18.03. 2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emëriminnë kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar​, po ju dërgon për të publikuar njoftimin e listes se kandidateve  fitues   per  proceduren e levizjes paralel  ne sherbimin civil  per pozicionin:
 
Specialistit  i Burimeve Njerezore në Drejtorinë Burimeve Njerezore dhe Shërbimeve Mbështetëse