Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Në  mbështetje të  nenit 18, të  ligjit 152/2013 “Për nëpunësin  Civil”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave

nr.108 datë  26.02.2014”  Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”,​ Bashkia Berat  po ju dërgon për publikim

vendimin e kryetarit të Bashkisë Berat me nr.41, datë 21.01.2021​ “Për  planin vjetor të rekrutimit në shërbimin civil

për vitin 2021”.

 

Plani pranimit ne sherbimin civil 2021