Home / Të Reja (page 3)

Të Reja

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë Arkitekturë /…” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional” Në zbatim të nenit 25, të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli diplomes “Master shkencor“ Në zbatim të nenit, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 …

Read More »

 SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/ Arkitekturë /…” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierisë ndërtimit / Urbanistikë/ Arkitekturë /…” niveli minimal i diplomës “ Master Profesional  ” Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe …

Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË    NË SHËRBIMIN CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të …

Read More »

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË BERATIT

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE         PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË BERATIT Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,i    ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së Brendshme “Tip” të policisë …

Read More »

Programi i Trajnimit per zjarrfikesit ne Janinë

Programi i Trajnimit ne Janinë Në kuadër të projektit FIRE PREP financuar nga Bashkimi Europian programi IPA CBC Shqiperi- Greqi, ku Bashkia Berat eshte partner koordinues , u zhvillua një program trajnimi në Janinë, Greqi. ku 20 zjarrfikës grekë dhe 25 shqiptarë morën pjesë në trajnimin i cili u zhvillua …

Read More »

Cmimi letrar “Vexhi Buharaja”

  Çmimi letrar  “Vexhi Buharaja”  Vexhi Buharaja është shkrimtar letrar i cili ka lindur ne qytetin e Beratit. Pas studimeve ai u kthye të jetonte përsëri në Berat me familjen e tij. Buharaja është përkthyes, interpretues dhe studiues kryesor i mbishkrimeve turko-arabe në Shqipëri. Dorëshkrimet e tij, janë ende një …

Read More »

Miratimi i buxhetit 2020

Miratuam sot Buxhetin e Bashkisë Berat për vitin 2020. Nëpërmjet këtij buxheti: Kemi planifikuar mbulimin e detyrimeve të mbartura prej 273 milion lekësh. Kemi programuar në kohë detyrimet e kontratave të parashikuara në PBA. Kemi fokusuar investimet në katër drejtime kryesore:  Intensifikimin e Shërbimeve Publike dhe përmirësimin cilësor të tyre. …

Read More »

‘’Programi për Zhvillim të Integruar Urban dhe Turistik’’. 

Jemi në rrugë të mbare për super startin e transformimit të qytetit Gjatë dy muajve të fundit kemi punuar intensivisht së bashku me partnerët në mirëpërcaktimin e projkteve dhe dje mbyllëm me sukses takimin e rradhës për Programin e Investimeve, për periudhën kohore 2020-2021, me Ekipin e Bankës Botërore, Fondin …

Read More »