Home / Njoftime / NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE
NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE
Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik”
Niveli diplomes “Master shkencor
Në zbatim të nenit, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”
I ndryshuar, Njësia e Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në përfundim të verifikimit të kandidatëve për përmbushjen e kushtëve  për lëvizjen paralele dhe kërkesave të veçanta  të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:
Drejtor ne Drejtorine e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit te Investimeve
Nuk ka kandidat qe ploteson kushtet dhe kerkesat e vecanta per te vazhduar fazen e dyte te vleresimit per levizjen paralele.
                                          BASHKIA  BERAT