Home / Njoftime (page 7)

Njoftime

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 01.07.2002 të Këshillit të …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar  njoftimin  e fituesit  per proceduren e ngritjes ne detyre  ne kategorinë  e Mesme  drejtuese  pozicionet: 1.Drejtor  në Drejtorinë …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat   në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,të Vendimit   nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave  “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  po ju dërgon  për të publikuar listen e kandidateve  të kualifikuar për proceduren e Ngritjes në detyrë  në kategorinë  e mesme   drejtuese në pozicionin: …

Read More »

Njoftim

Bashkia Berat , në zbatim të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” (i ndryshuar), nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, VKM-së nr.525, datë 11.9.2018, “Për disa ndryshime në vendimin nr.313 datë 1.7.2002 të Këshillit të Ministrave …

Read More »

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 12.02.2021 ora 12:00

                                                             Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online, ne daten 12.02.2021 , ora 12:00          Ju njoftojme se ditën e premte më datë 12.02.2021 ,ora 12:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë …

Read More »

Njoftim per mbledhjen e Keshillit Bashkiak date 28.01.2021, ora 11:00

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Berat online, date 28.01.2021, ora 11:00 Ju  njoftojme se ditën e enjte më datë 28.01.2021 ,ora 11:00 do të zhvillohet mbledhja e rradhes së Këshillit Bashkiak online,e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015,neni 53 pika 4),me këtë …

Read More »

Njoftim- Vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  …

Read More »

Njoftim vend i lirë pune

Bashkia Berat,  në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të  lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar​, po ju dërgon  për të publikuar  vendin e lire te punes për levizje paralele dhe ​ngritje ne detyre/  për kategorinë  e …

Read More »