Home / Njoftime / Për shpalljen e vendeve vakante pranë institucioneve arsimore të arsimit parashkollor në Bashkinë Berat

Për shpalljen e vendeve vakante pranë institucioneve arsimore të arsimit parashkollor në Bashkinë Berat

Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar”, administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023, si edhe kërkesës së ardhur nga institucioni arsimor, për nevoja të mësimdhënies,  shpall vendin  e lirë  profili parashkollor  me kohëzgjatje  me  afat të caktuar .

 

  • Edukator grupi në kopështin “ Karkanjoz ” Shkolla e Mesme e Bashkuar Roshnik (shkolla vartëse Karkanjoz),  pasi punonjësi i emeruar  ka  marë lejen e lindjes,  në Drejtorinë  e Arsimit , Bashkia Berat , me  kontratë me  afat ,deri në gjashtë muaj pasi punonjësi i emeruar  ka  marë lejen e lindjes   .

 

Të merren masat e nevojshme nga ana e Drejtorinë e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore  në Bashkinë Berat, për të njoftuar sipas ligjit aplikantët e Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023 sipas udhëzimit dhe afateve ligjore .

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin tuaj!

 

 

 

BASHKIA BERAT