Home / Njoftime (page 19)

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe të …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL PËR NIVELIN E MESËM DREJTUES (DREJTOR DREJTORIE)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE  NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN  CIVIL PËR NIVELIN E MESËM DREJTUES (DREJTOR DREJTORIE)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike/Shkenca Sociale ” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”   Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe …

Read More »

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

 SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin E-Natura “Implementation works for the mini-botanical gardens”

Call for Tender within the project “E-Natura” ,“Implementation works for the mini-botanical gardens” : 1. 4.1.V1S1 Instruction to Tenderes and Contract Award (1) 02-3-Specifikime_Teknike_Kopshtet_Botanike_Bashkia_Berat 2. 4.2. V1S2 Tender Form 4. 4.3.2 V1S3 Forms-Financial Capacity 4.6.2 -Plants 4.6.3. V1S4 Technical Offer- Work Plan & Programme 4.8.1 V4 Financial Offer (Lum Sum) 5. 4.3.3 …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin E-Natura “Implementation of the bike trails”

Call for Tender within the project “E-Natura” “Implementation of the bike trails” : SHTIGJET E BICIKLETAVE 10-09-2021_compressed Relacion Teknik Shtigjet e Bicikletave Preventivi i shtigjeve te bicikletave Legal Entity file grafiku i punimeve kopshtet botanike GENERAL CONDITIONS Financial Identification Form Contract Notice Bicycle paths a14a_declaration_honour_procurement_en (2) 14. ds4o_specialconditions_simpl_en r1 13. ds4n_contract_simpl_en r1 …

Read More »

SHPALLJE PËR POZICIONE TË LIRA PUNE

SHPALLJE PËR POZICIONE TË LIRA PUNE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetë-qeverisjen Vendore”, neni 8, pika 2, neni 64, gërma “a”, “g”, ligjit Nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i azhornuar, mbështetur në Marrëveshjen e Shkëmbimit të Borxhit Italo-Shqiptarë IADSA II me nr.3628 Prot, …

Read More »

Thirrje për Tender për projektin “Quality of Access for All Pilot Restorations”

Call for Tender” Quality of Access for All Pilot  Restorations ” in the frame of the Accessible Tourism Office: GENERAL CONDITIONS Projekti i firmosur Grafik punimesh Legal Entity file Procurement Order Launch ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en Final 4o_specialconditions_en Financial Identification Form Evaluation Grid ds4n_contract_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en Design Drawings ds4b_itt_simpl_en ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en ds2_contractnotice_simpl_en d4w_finoffer_4dot2_en a14a_declaration_honour_procurement_en Administrative …

Read More »